MIB (Management Information Base) là gì

01/May/2021 Lượt xem: 142

MIB là viết tắt của Management Information Base (cơ sở thông tin quản lý) là một cấu trúc dữ liệu gồm các đối tượng được quản lý (managed object), được dùng cho việc quản lý các thiết bị chạy trên nền TCP/IP. MIB là kiến trúc chung mà các giao thức quản lý trên TCP/IP nên tuân theo, trong  đó có SNMP.  MIB được  thể  hiện  thành 1 file (MIB file), và có thể  biểu diễn thành 1 cây (MIB tree). MIB có thể được chuẩn hóa hoặc tự tạo.

Một node trong cây là một object, có thể được gọi bằng tên hoặc id.

Ví dụ :

  • Node iso.org.dod.internet.mgmt.mib-2.system có OID là 1.3.6.1.2.1.1, chứa tất cả các object liên quan đến thông tin  của một hệ  thống như tên của thiết bị  (iso.org.dod.internet.mgmt.mib-2.system.sysName hay 1.3.6.1.2.1.1.5).
  • Các OID của các hãng tự thiết kế  nằm dưới iso.org.dod.internet.private.enterprise. Ví dụ  : Cisco nằm dưới iso.org.dod.internet.private.enterprise .cisco hay 1.3.6.1.4.1.9, Microsoft nằm dưới iso.org.dod.internet.private.enterprise.microsoft hay 1.3.6.1.4.1.311. Số  9 (Cisco) hay 311 (Microsoft) là số  dành riêng cho các công ty do IANA cấp. Nếu Cisco hay Microsoft chế  tạo ra một thiết bị  nào đó, thì  thiết bị  này  có thể  hỗ  trợ  các MIB chuẩn đã được định nghĩa sẵn (như mib-2) hay hỗ  trợ  MIB được thiết kế  riêng. Các MIB được công ty nào thiết kế  riêng  thì  phải nằm bên dưới OID của công ty đó.

Các objectID trong MIB được sắp xếp thứ  tự  nhưng không phải là liên tục, khi biết một OID thì không chắc chắn có thể  xác định được OID tiếp theo trong MIB. Ví dụ trong chuẩn  mib-2 thì object ifSpecific và object atIfIndex nằm kề nhau nhưng OID lần lượt là 1.3.6.1.2.1.2.2.1.22 và 1.3.6.1.2.1.3.1.1.1.

Muốn hiểu được một OID nào đó thì bạn cần có file MIB mô tả  OID đó. Một MIB file không nhất thiết phải chứa toàn bộ cây ở trên mà có thể chỉ chứa mô tả cho một nhánh con. Bất cứ nhánh con nào và tất cả lá của nó đều có thể gọi là một mib.

Một manager có thể quản lý được một device chỉ khi ứng dụng SNMP manager và ứng dụng SNMP agent cùng hỗ trợ một MIB. Các ứng dụng này cũng có thể hỗ trợ cùng lúc nhiều MIB