Tấn công Land

2 năm ago in T
Tấn công LAND cũng gần giống như tấn công SYN, nhưng thay vì dùng các địa chỉ IP không có thực, hacker sẽ dùng chính địa chỉ IP của hệ ...

Tấn công SYN attack

2 năm ago in T
Để tìm hiểu Tấn công SYN attack là gì, trước hết, bạn hãy xem lại tiến trình bắt tay 3 bước của một kết nối TCP/IP. Một client muốn kết ...

Tấn công Teardrop

2 năm ago in T
Như ta đã biết , tất cả các dữ liệu chuyển đi trên mạng từ hệ thống nguồn đến hệ thống đích đều phải trải qua 2 quá trình : dữ liệu sẽ ...

Tấn công Ping of Death

2 năm ago in T
Ping of Death là kỹ thuật tấn công làm quá tải hệ thống mạng bằng cách gửi các gói tin ICMP có kích thước vượt quá 65.536 byte đến mục ...

Traceroute (công cụ truy vết)

2 năm ago in T
Trong máy tính, traceroute (tiếng Việt tạm dịch là công cụ truy vết) là một công cụ chẩn đoán mạng máy tính để hiển thị các tuyến đường ...

Trạng thái của Activity trong Android

2 năm ago in T
Trạng thái của Activity xác định độ ưu tiên của ứng dụng. Trạng thái của một Activity được xác định bởi vị trí của nó trong ngăn xếp ...