Khái niệm, định nghĩa Hàm range() trong Python là gì?

Trong Python, hàm range() có chức năng tạo ra một danh sách các số nguyên liên tục

Ví dụ:

numbers = list(range(10))
print(numbers)

Kết quả:

>>>
[0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]
>>>

Nếu range được gọi với một đối số, nó tạo ra một đối tượng với các giá trị từ 0 đến đối số đó.
Nếu nó được gọi với hai đối số, nó sẽ tạo ra giá trị từ đầu tiên đến thứ hai.

Ví dụ:

numbers = list(range(3, 8))
 print(numbers)

print(range(20) == range(0, 20))

Kết quả:

>>>
 [3, 4, 5, 6, 7]

True
 >>>

Range có thể có đối số thứ 3, đối số thứ 3 này xác định khoảng cách giữa hai giá trị của trình tự của range tạo ra, đối số thứ 3 này phải là số nguyên.

Ví dụ:

numbers = list(range(5, 20, 2))
print(numbers)

Kết quả:

>>>
[5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19]
>>>