Tool GoE (GoElites)

1 tháng ago in T
Tool GoE (viết đầy đủ là GoElites) là tên một loại tool game Liên Minh có chất lượng được đánh giá cao nhất ở thời điểm cuối năm 2017 ...

AIBO (Artificial Intelligence Robot)

1 tháng ago in A
Aibo là viết tắt của “Artificial Intelligence Robot” (Robot thông minh nhân tạo). AIBO trong tiếng Nhật nó có nghĩa là “bạn bè” và được ...

Hàm input trong Python

2 tháng ago in H
Hàm input trong Py là hàm dùng để nhập, nhận dữ liệu từ bàn phím người dùng. Sử dụng với cú pháp như sau: input(something) Trong đó, ...

Vòng lặp for trong Python

2 tháng ago in V
Vòng lặp for là vòng lặp được sử dụng để lặp một biến qua một dãy (List hoặc String) theo thứ tự mà chúng xuất hiện. Sau đây là cú pháp ...

Hàm range() trong Python

2 tháng ago in H
Trong Python, hàm range() có chức năng tạo ra một danh sách các số nguyên liên tục Ví dụ: numbers = list(range(10)) print(numbers) Kết ...

Tuple trong Python

2 tháng ago in T
Một tuple là một dãy các đối tượng không thay đổi (immutable) trong Python, vì thế tuple không thể bị thay đổi. Các tuple cũng là các ...

Hàm append() trong Python

2 tháng ago in H
Hàm append() trong python phụ thêm đối tượng obj vào cuối list. Ví dụ: aList = [123, 'xyz', 'hoang', 'abc']; aList.append( 2015 ); ...

Hàm len() trong python

2 tháng ago in H
Hàm len() trả về số phần tử trong list. Cho biết độ dài của list đó. Ví dụ: name = ["nguyen","anh","hung"] print(len(name)) Kết quả trả về: 3

Bad Rabbit

2 tháng ago in B
Bad Rabbit là mã độc tống tiền lây lan nhanh chóng tại Nga và Tây Âu. Ransomware Bad Rabbit này nhắm mục tiêu vào mạng lưới công ty, hệ ...

Hướng dẫn cài đặt tool Aimtec

2 tháng ago in H
AimTec cài đặt và sử dụng cũng giống như LCS và VnBoL rất đơn giản. Hướng dẫn sử dụng Tool Aimtec: Bước 1: Tải Tool Aimtec về và chạy ...

Load Balancing

2 tháng ago in L
Cân bằng tải (Load Balancing) là một thành phần đóng vai trò quan trọng trong các cơ sở hạ tầng mạng ngày nay. Nó được dùng để cải ...

Hàm print() trong Python

2 tháng ago in H
Hàm print() trong Python là hàm được xây dựng sẵn trong Python, nó được sử dụng để xuất dữ liệu trên màn hình trên các dòng khác nhau ...

Phương thức eval() trong javascript

2 tháng ago in P
Phương thức eval() trong javascript có chức năng tính toán biểu thức toán học hoặc thức thi mã lệnh tùy thuộc vào tham số mà người dùng ...