Thật toán sắp xếp theo cơ số

5 năm trước | T
Sắp xếp theo cơ số (radix sort) dựa trên tính chất “số” của các khóa. Trong giải thuật sắp xếp theo cơ số, ta không chỉ so ...

Thuật toán sắp xếp nhanh

5 năm trước | T
Sắp xếp nhanh (quicksort) là một thuật toán theo tư tưởng chia để trị, nó dựa trên thủ tục phân chia như sau: để chia một dãy ta chọn ...

Thuật toán sắp xếp vun đống

5 năm trước | T
Sắp xếp vun đống (heapsort) là một trong các phương pháp sắp xếp chọn. Ở mỗi bước của sắp xếp chọn ta chọn phần tử lớn nhất (hoặc nhỏ ...

Thuật toán sắp xếp trộn

5 năm trước | T
Sắp xếp trộn Thông tin chung Phân loại: Giải thuật sắp xếp Cấu trúc dữ liệu: Khác nhau Phức tạp thời gian: Trung bình Phức tạp dữ liệu: ...

Thuật toán sắp xếp chọn

5 năm trước | T
Sắp xếp chọn Thông tin chung Phân loại: Thuật toán sắp xếp Cấu trúc dữ liệu: Ngẫu nhiên Phức tạp thời gian: Trung bình Phức tạp dữ ...

Thuật toán sắp xếp chèn

5 năm trước | T
Sắp xếp chèn Thông tin chung Phân loại: Sắp xếp chèn Cấu trúc dữ liệu: Cấu trúc dữ liệu mảng Phức tạp thời gian: О(n2) Phức tạp dữ ...

Thuật toán sắp xếp nổi bọt

5 năm trước | S
Sắp xếp nổi bọt Thông tin chung Phân loại: Giải thuật sắp xếp Cấu trúc dữ liệu: Ngẫu nhiên Phức tạp thời gian: Trung bình Phức tạp dữ ...

Thuật toán sắp xếp so sánh

5 năm trước | T
Sắp xếp so sánh: Một thuật toán sắp xếp được gọi là sắp xếp so sánh nếu trong quá trình thực hiện thuật toán ta tiến hành so sánh các ...

Thuật toán sắp xếp ổn định

5 năm trước | T
Sắp xếp ổn định Một thuật toán sắp xếp được gọi là sắp xếp ổn định nếu sau khi tiến hành sắp xếp vị trí tương đối giữa các phần tử bằng ...

Thuật toán sắp xếp

5 năm trước | T
Khái niệm: Thuật toán sắp xếp là một thuật toán sắp xếp các phần tử của một danh sách (hoặc một mảng) theo thứ tự (tăng hoặc giảm). ...

Tìm kiếm nhị phân

5 năm trước | T
Khái niệm hiểu: Trong khoa học máy tính, thuật toán tìm kiếm nhị phân là một thuật toán dùng để tìm kiếm phần tử trong một danh sách đã ...

Tìm kiếm tuyến tính – Linear search

5 năm trước | T
Giải thuật Tìm kiếm tuần tự (tiếng Anh Sequential search) hay tìm kiếm tuyến tính (tiếng Anh linear search) là một kỹ thuật tìm kiếm ...

Network Layer – Tầng mạng mô hình OSI

5 năm trước | N
* Khái niệm: Tầng mạng (tiếng Anh: Network Layer) là tầng thứ ba trong bảy tầng của mô hình OSI. Tầng này chịu trách nhiệm đáp ứng các ...

POP – Post Office Protocol

5 năm trước | P
POP viết tắt của từ Post Office Protocol là một giao thức tầng ứng dụng, dùng để lấy thư điện tử từ server mail, thông qua kết nối ...