CSS

5 năm trước | C
Giới thiệu CSS Search Engine Optimization CSS là chữ viết tắt của cụm từ tiếng anh (Cascading Style Sheet), CSS được tổ chức World Wide ...

CakePHP

5 năm trước | C
CakePHP là một Framework cho php. Mục đích của nó là cung cấp một framework cho người sử dụng php phát triển những ứng dụng web nhanh, ...

Framework

5 năm trước | F
Khi viết một trang web (hay một ứng dụng), có nhiều thứ mình phải viết đi viết lại nhiều lần, như là việc kiểm tra user này đã đăng ...

PHP

5 năm trước | P
PHP (viết tắt hồi quy “PHP: Hypertext Preprocessor“) là một ngôn ngữ lập trình kịch bản hay một loại mã lệnh chủ yếu được dùng để phát ...

HTML

5 năm trước | H
– HTML là viết tắt của cụm từ Hypertext Markup Language ( Hiểu nghĩa là “Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản bằng thẻ” ). – HTML không phải ...